נוהל בחירות להנהלת איגוד מנהלי התרבות – כפר בלום 2021

elections_01
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב pinterest

בחירות להנהלה
בחירות להנהלת איגוד מנהלי התרבות ברשויות המקומיות יתקיימו במסגרת הכנס השנתי ביום שלישי,21.12.2021, בהמשך להחלטת הנהלת האיגוד מתאריך 27.07.2021.

עמותת איגוד מנהלי התרבות תפעל באופן דמוקרטי, והמשמעות הינה שלכל חבר בעמותה יש קול אחד להשפיע על החלטות האיגוד ולהיות חלק פעיל בהתוויית המדיניות של האיגוד בהתנהלות השוטפת ובהחלטות משמעותיות.

יתרה מכך, כל חבר איגוד/עמותה, המשלם דמי חבר ולאחר שנה מלאה כחבר (סעיף 2.3.ג' בתקנון העמותה), יכול להעמיד עצמו לבחירות להנהלה של האיגוד, ובמידה ויבחר עליו להוביל כחלק מהוועד, את האיגוד במשימות החשובות שעומדות על הפרק.

בנוהל זה ננסה להבהיר כמה סוגיות באשר לבחירות להנהלת האיגוד, וננסה לענות על שאלות חשובות לדרך ההתנהלות החדשה שאליה אנו כעמותה צועדים.

מועד הבחירות
הבחירות לעמותה ייערכו אחת לשלוש שנים, ומועדן ייקבע על ידי הנהלת האיגוד במהלך חודש נובמבר, או דצמבר, ולא יאוחר מה-30 בדצמבר בשנה המיועדת.

דחייה, או ביטול של מועד הבחירות יתקבל באסיפה הכללית ברוב של
75% מחברי האיגוד.

מועד הבחירות נקבע בישיבת ההנהלה אשר נערכה ביום
27.07.21 .

ניהול הבחירות
את הבחירות תנהל ועדת בחירות אשר תתמנה על ידי הנהלת האיגוד, טרם מועד הבחירות. בראש ועדת
הבחירות יעמוד חבר עמותה שאינו נושא כל תפקיד אחר בעמותה. במידה ואין בנמצא חבר עמותה כזה, רשאי הוועד המנהל לפנות לעו"ד חיצוני שאינו חבר עמותה לעמוד בראש הועדה.

מי יכול להצביע?
לצורך מימוש זכות ההצבעה בעמותה על החבר לעמוד בכמה תנאים:
* חבר עמותה
* תשלום דמי החבר השנתיים, ובלבד שכל התשלומים המצוינים בסעיף 1.3.ג' התקבלו באיגוד.

ועדת הבחירות תפיץ את רשימת חברי האיגוד הזכאים לבחור וכן רשימת הזכאים להגיש את מועמדותם להנהלת האיגוד, עד ליום ה – 10.11.2021 , רשימות אלו יקבעו ע"י וועדת המנגנון של האיגוד.

הגשת מועמדות
כל חבר עמותה אשר עומד בתנאים לבחור רשאי להגיש מועמדות על מנת להיבחר להנהלת האיגוד ובלבד שמלאה שנה לחברותו באיגוד ביום הבחירות להנהלה.

מועד הגשת המועמדות: לא יאוחר מיום 01.12.21. מועמדות שתוגש לאחר המועד לא תתקבל.

כיצד להגיש מועמדות: וועדת הבחירות תפיץ לכל החברים באמצעות מנכ"ל האיגוד את טופס המועמדות. על כל מועמד/ת לציין בטופס את הקטגוריה אליה הוא מבקש/ת להיבחר. מועמד/ת רשאי/ת להגיש מועמדות רק לקטגוריה אליה הוא משתייך/ת לפי הגדרת תפקידו בפנקס החברים של האיגוד. במידה והמועמד נושא שני תפקידים או יותר במקביל, יוכל להירשם לאחת מהקטגוריות בלבד.

ערעור על החלטות
על החלטה לפסול או על החלטה שלא לפסול מועמד, או על הזכות להיכלל ברשימת הבוחרים, ניתן להגיש ערעור לוועדת המנגנון לא יאוחר 25.11.2021.

פרסום רשימת המועמדים
לאחר דיון בערעורים תפרסם ועדת הבחירות את רשימת המועמדים הסופיים להנהלת האיגוד לפחות 10
ימים לפני מועד הבחירות(9.12.21). רשימת המועמדים לאחר הערעורים הינה סופית.

מהלך הבחירות
לכל חבר איגוד קול אחד בלבד בו הוא יכול להצביע פעם אחת בלבד למועמד אחד בלבד. חבר איגוד יוכל למלא עד 31 שמות לפי הקטגוריות הבאות:
1. ערים גדולות (מעל 200,000 תושבים) עד 11 נציגים
2. ערים בינוניות ( מ- 30,000 עד 200,000 תושבים) עד 9 נציגים
3. מועצות מקומיות (פחות מ 30,000 תושבים) עד שני נציגים
4. מועצות אזוריות עד 3 נציגים
5. רשויות ממגזר מיעוטים עד 2 נציגים
6. גמלאי האיגוד עד 2 נציגים
7. היכלים ותאגידים עד 2 נציגים

כיצד ההצבעה תתבצע:
ההצבעה תיעשה באסיפה הכללית באמצעות טופס הצבעה, הנציגים יבחרו לוועד מנהל ברוב רגיל ובאופן שלפיו כל בעלי זכות הבחירה ישתתפו בבחירה ע"פ רשימת המועמדים שתתפרסם מראש.

הבחירה לועד המנהל הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

בחירת הנציגים תיעשה בבחירות חשאיות ע"פ רשימה שתורכב מן המועמדים שהציגו מועמדותם כדין
ובפיקוח עו"ד חיצוני.

ספירת הקולות תתבצע על ידי ועדת הבחירות עד 8 שעות מתום תקופת הבחירות, ותסוכם בדו"ח כתוב
וחתום על ידי חברי הועדה והעומד בראשה, או עו"ד חיצוני.

תוצאות הבחירות יפורסמו בתוך יומיים מתום ספירת הקולות.

לינק להגשת מועמדות

בהצלחה
דר' אלברט בן שלוש
יו"ר ועדת הבחירות

Print Friendly, PDF & Email
כניסה לחברים
רישום משתמש חדש
*שדה חובה

התחברות / הרשמה

דילוג לתוכן