אודות האיגוד


איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות הוקם על מנת לפתח ולקדם את תחום התרבות בישראל וזאת תוך ניצול ניסיונם הרב תחומי, פרישתם הארצית, מחויבותם ואחריותם המקצועית של מנהלי תרבות ברשויות המקומיות. האיגוד יפתח ויעצים את ההון האנושי של חבריו הן ברמת הכלל והן ברמת הפרט. על כל  דיוני האיגוד יחול עיקרון השקיפות, והם ילווו בפרוטוקולים שיאושרו ע"י ההנהלה וייחתמו ע"י יו"ר ומזכיר ויפורסמו באתר האיגוד. תקנון זה ישתנה רק בהחלטת רוב של 2/3 הנוכחים באספה הכללית ובלבד שהועבר לידיעת החברים לפחות 48 שעות לפני כינוס

האסיפה

מטרות האיגוד

  • לדאוג לטיפוח ולשיפור רמתם המקצועית של מנהלי התרבות בשלטון המקומי ובגופים עירוניים

  • לדאוג לחיזוק ולהפצת התרבות והאמנות

  • לקיים מפעלי תרבות ע"פ החלטתו

  • ליעל ולאגם משאבים לפיתוח אירועי תרבות

  • "לסייע בקידום חקיקה בתחום "חוק התרבות

  • להשפיע בקביעת סדרי עדיפויות לאומיות ומקומיות בתחומי תרבות ואומנות

  • לפתח תוכניות לימודים לבעלי תפקידים לשיפור רמתם המקצועית של מנהלי התרבות

  • לסייע בבעיות הפרט של חברי האיגוד

  • (להיות בקשר עם ארגוני המעסיקים (הסתדרות , מרכז השלטון המקומי וכיו"ב