תקנון איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות

1. כללי:
איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות (להלן "האיגוד") הוקם על מנת לפתח ולקדם את תחום התרבות בישראל וזאת תוך ניצול ניסיונם הרב תחומי, פרישתם הארצית, מחויבותם ואחריותם המקצועית של מנהלי תרבות ברשויות המקומיות. האיגוד יפתח ויעצים את ההון האנושי של חבריו הן ברמת הכלל והן ברמת הפרט. תקנון זה בא להחליף את התקנון הקודם. תקנון זה נועד להגדיר את מטרות האיגוד ולהסדיר את דרך התנהלותו (והגם שהוא כתוב בלשון זכר, הוא מתייחס לנשים ולגברים כאחת). על כל דיוני האיגוד יחול עיקרון השקיפות, והם ילווו בפרוטוקולים שיאושרו ע"י ההנהלה וייחתמו ע"י יו"ר ומזכיר ויפורסמו באתר האיגוד. תקנון זה ישתנה רק בהחלטת רוב של 2/3 הנוכחים באספה הכללית ובלבד שהועבר לידיעת החברים לפחות 48 שעות לפני כינוס האסיפה.

2. מטרות האיגוד:
א. לדאוג לטיפוח ולשיפור רמתם המקצועית של מנהלי התרבות בשלטון המקומי ובגופים עירוניים .
ב. לדאוג לחיזוק ולהפצת התרבות והאמנות .
ג. לקיים מפעלי תרבות ע"פ החלטתו.
ד. ליעל ולאגם משאבים לפיתוח אירועי תרבות .
ה. לסייע בקידום חקיקה בתחום "חוק התרבות".
ו. להשפיע בקביעת סדרי עדיפויות לאומיות ומקומיות בתחומי תרבות ואומנות .
ז. לפתח תוכניות לימודים לבעלי תפקידים לשיפור רמתם המקצועית של מנהלי התרבות .
ח. לסייע בבעיות הפרט של חברי האיגוד.
ט. להיות בקשר עם ארגוני המעסיקים (הסתדרות , מרכז השלטון המקומי וכיו"ב) .

3. גופי האיגוד:
1) האסיפה הכללית.
2) ועד מנהל
3) ועדת ביקורת (חברי איגוד שאינם חברי ועד המנהל)
4) הנהלת האיגוד (הנהלה מצומצמת מתוך חברי ועד המנהל
5) ועדת השתלמויות.
6) ועדת כספים
7) ועדת מנגנון ופרט

1.3.א' אסיפה כללית:
אדם המבקש להתקבל כחבר באיגוד ואשר עומד בתנאים וההגדרות המפורטים להלן, יגיש לועד המנהל של האיגוד בקשה בכתב, בזו הלשון: "אני (שם, שם הרשות, תפקיד, מען ומספר זהות), מבקש להתקבל כחבר באיגוד. הנני מצהיר כי מטרות האיגוד ותקנונו ידועים וברורים לי, ואם אתקבל הננני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות ההנהלה והאסיפה הכללית של האיגוד". ההחלטה בדבר אישור או אי אישור הבקשה נתונה בידי הועד המנהל של האיגוד. זכאי להתקבל כחבר איגוד מי שמשמש כמנהל תרבות ברשויות המקומיות, לרבות כל מי שעוסק בתחום התרבות בגוף/תאגיד משפטי קשור (למשל תאגיד עירוני) וכן גמלאים שכיהנו כמנהלי תרבות ובקשתם להתקבל לאיגוד הוגשה בתוך שנה מתאריך פרישתם ויוכלו לכהן כחבר איגוד עד 5 שנים מגיל הפרישה.

1.3.ב' האסיפה הכללית הינה הגוף העליון במליאה. במליאה רשאים להשתתף כל חברי האיגוד, אשר שילמו את דמי החבר האישיים (אם וככל שיידרש ובאישור וועד המנהל של האיגוד), והרשות או התאגיד הקשור העבירו את התשלום השנתי הנדרש, כמובהר להלן.

1.3.ג' כל מי שהתקבל כחבר באיגוד נדרש לדאוג להעברת התשלום השנתי לאיגוד מידי הרשות או התאגיד הקשור, כפי שנקבע על ידי המרכז לשלטון מקומי. במקרים בהם לא הועבר תשלום הרשות, או/ו לא שולמו דמי החבר האישיים, תהא לאיגוד הזכות להודיע לחבר, לאחר מתן התראה ובכפוף לזכותו להשמיע טענותיו, על פקיעת חברותו באיגוד. האיגוד ינהל פנקס חברים בו יירשם כל חבר באיגוד, מענו, מספר ת.ז. שלו ותאריך תחילת חברותו באיגוד.

1.3.ד' זכות ההצבעה במליאה תהיה לכל חבר איגוד ובלבד שכל התשלומים המצוינים בסעיף 3. 1.ג' התקבלו באיגוד.

1.3.ה' ישיבת מליאה תתקיים במקרים הבאים:

א. אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במועדים הקבועים בתקנונה ולא פחות מאחת לשנה.
ב. הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הבקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.

1.3.ה' סמכות האסיפה הכללית:
א. אישור שינויים בתקנון.
ב. – אישור שינוי מטרות העמותה.
ג. אישור בחירת יו"ר האיגוד.
ד. בחירת ועד מנהל האיגוד ( בכפוף לאמור בתקנון זה.)
ה. אישור דו"חות כספיים.
ו. אישור ועדות וגופים נוספים בארגון .
ז. אישור בחירת רואה חשבון.
ח. אישור בחירת יועץ משפטי.

1.3.ז' החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים, למעט במקרים של שינוי התקנון, כמצוין לעיל.

1.3.ח' כינוס האספה הכללית:
א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי האיגוד בעת פתיחת כינוסה, והיא רשאית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם במהלכה פחת מספר הנוכחים.

ב. לא נתכנס המניין האמור בתוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית בשבוע ימים, לאותה שעה ובאותו מקום, ללא צורך בהזמנה נוספת. באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

1.3.ט' האסיפה הכללית תבחר, מבין חבריה, יו"ר ומזכיר לאסיפה. מזכיר האסיפה ינהל פרוטוקול של האסיפה.

2.3.א' ועד מנהל האיגוד:
על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית. ועד המנהל ימנה 25 חברים מתוך חברי האיגוד.

2.3.ב' המפתח לאיוש חברי ועד המנהל מתוך חברי האיגוד:
ועד המנהל יבחר ע"פ מפתחות ברורים בהם יבחרו נציגי ערים גדולות, ערים בינוניות , מעוצות מקומיות, מועצות אזוריות, מיעוטים וגמלאים סה"כ 25 חברי וועד.

להלן המפתח לאיוש נציגי חברי האיגוד בועד המנהל:

1) ערים גדולות ( מעל 200,000 תושבים ) 10 נציגים
2) ערים בינוניות (מ 30,000 – 200,000 תושבים) ומועצות מקומיות ( פחות מ – 30,000 תושבים ) 7 נציגים
3) מועצות אזוריות 2 נציגים
4) רשויות ממגזר המיעוטים 2 נציגים
5) גמלאי האיגוד
6) היכלים ותאגידים 2 נציגים
• מפתח האיוש לא יעלה על 4 נציגים מאותה רשות
• במידה ולא יציגו את מועמדותם חברי איגוד מקטגוריה מסוימת, יבחרו להנהלה 25 נציגים ע"פ כמות הקולות הגבוהה ביותר שקיבלו בבחירות.

2.3.ג' לכל חבר באיגוד הזכות להגיש מועמדותו לוועד המנהל של האיגוד רק לאחר שנה מלאה כחבר באיגוד, ע"פ המפתח בסעיף 3. 2. ב'. המעומד יעביר את שמו מראש לוועדת הבחירות שתוקם ע"י הוועד לקראת בחירות באיגוד בלבד. בתוך פרק הזמן שיקבע לשם כך ע"י הוועד. בחירת הנציגים תיעשה בבחירות חשאיות ע"פ רשימה שתורכב מן המועמדים שהציגו מועמדותם כדין ובפיקוח עו"ד חיצוני.

2.3.ד' הנציגים יבחרו לוועד מנהל ברוב רגיל ובאופן שלפיו כל בעלי זכות הבחירה ישתתפו בבחירה ע"פ רשימת המועמדים שתתפרסם מראש.

2.3.ה' בפרישת אחד מחברי ועד המנהל, מסיבה כלשהי, יפנה מזכיר האיגוד לבא אחריו להצטרף לוועד המנהל , על פי שיוכו ומיקומו ברשימה בהתאם לשיוכו לפי המפתח של החבר שפרש. מינויו של חבר ועד המנהל החדש יובא לאישור הועד בישיבה הראשונה שלאחר מכן או בישיבה שתכונס לצורך עניין זה.

2.3.ו' הבחירה לועד מנהל הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

2.3.ז' ועד המנהל יתכנס לכל הפחות אחת ל3 חודשים וידון בענייני האיגוד השוטפים.

2.3.ח' סמכות ועד המנהל :
a. א. בחירת ועדות, הנהלה , סגן יו"ר/ מזכיר, יושבי ראש הועדות ויו"ר האיגוד. ב. דיון בעניינים השוטפים של האיגוד. ג. מעקב אחר ביצוע החלטות האסיפה. ד. מעקב אחר יישום החלטות הועדות. ה. קביעת סדרי עדיפויות בהקצאת כספים. ו. קביעת גובה דמי חברות באיגוד וגבייתם.


2.3.ט' תקופת כהונת חברי ועד המנהל :
א. משך תקופת כהונת וועד מנהל האיגוד ובעלי תפקידים לא תעלה על שלוש שנים – להלן קדנציה, בתום תקופת הקדנציה יוכלו להתמודד שוב לקדנציה נוספת. סך הקדנציות הרצופות לא יעלו על 4 קדנציות, אולם על החבר, או בעל התפקיד להיבחר מחדש לקדנציה נוספת. התמודדות נוספת בתום 4 קדנציות רצופות תתאפשר רק לאחר "צינון" של 3 שנים.
ב. חבר ועד אשר ייעדר מיותר משלוש ישיבות רצופות ללא הצדקה והודעה מראש ליו"ר הועד, כנזכר לעיל, הועדה תהיה רשאית לסיים את כהונתו לאחר ההיעדרות מישיבת ההנהלה הרביעית ממנה נעדר.
ג. האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הועד או חבר בועד מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית ועד חדש.
ד. האסיפה הכללית רשאית לעביר מכהונתנו חבר ועד במקרים הבאים:

• חבר אשר לא שילם לאיגוד את דמי החבר הרשותיים והאישיים.
• חבר שלא קיים את הוראות התקנון או את החלטות האסיפה הכללית.
• חבר שפועל בניגוד למטרות האיגוד.
• חבר שהורשע בעבירה שיש עמה קלון.

3.3.א' הנהלת האיגוד :
ועד המנהל ימנה חמישה חברים מתוך בעלי התפקידים להנהלת האיגוד. יו"ר איגוד סגן ומ"מ יו"ר איגוד/מזכיר, יו"ר ועדת השתלמויות, יו"ר ועדת כספים, יו"ר ועדת מנגנון.

3.3.ב' ההנהלה תתכנס, ע"פ החלטת היו"ר, במקרים הבאים:
א. דיון וקידום נושאים הנוגעים לאיגוד ואשר אינם עומדים על סדר היום הקבוע של ועד המנהל. ב. קיום מגעים עם גופים אשר אינם מתאימים למספר רב של משתתפים, בהתאם להחלטת היו"ר.
ג. הכנת סדר יום לדיוני ועד המנהל , בהתאם לצורך.
ד. להמליץ ולייעץ לועד המנהל.
ה. לדווח לרשם העמותות.
ו. את סדר יומה של ההנהלה ירכז מזכיר האיגוד.


3.3.ג' החלטות ההנהלה יהיו בגדר המלצות לועד המנהל האיגוד.

3.3.ד' בענייני מנהל וכספים שוטפים, תהיה זכות החתימה ליו"ר האיגוד, לסגן היו"ר, יו"ר ועדת הכספים או למורשה חתימה נוסף שייבחר ע"י הועד המנהל.
בנושאים שבטיפולן הישיר של הוועדות, תצורף חתימת יו"ר הוועדה הנוגעת בדבר.


3.3.ה' ועדות האיגוד הקבועות:

א. הנהלה מצומצמת
ב. ועדת כספים
ג. ועדת השתלמויות
ד. ועדת מנגנון
• סדר יומה של כל ועדה יקבע בעת ישיבותיו הראשונות של ועד מנהל האיגוד. כל ועדה תנוהל ע"י יו"ר, מקרב חברי הועד. בכל ועדה יכהנו לפחות 2 נציגים מחברי הועד (בנוסף על יו"ר הועדה ) שיבחרו ויאושרו בהנהלת האיגוד.
• חברי ועדת הביקורת יבחרו מתוך חברי האיגוד באסיפה הכללית של האיגוד.

4. בעלי תפקידים:

1. יו"ר איגוד
2. סגן מ"מ יו"ר ומזכיר האיגוד
3. יו"ר ועדת כספים / גזבר
4. יו"ר ועדת השתלמויות
5. יו"ר ועדת מנגנון
6. רואה חשבון חיצוני
7. יועץ משפטי חיצוני
8. מנכ"ל

הגדרות תפקיד – בעלי תפקיד בהנהלת האיגוד:

1.4 יו"ר איגוד מנהלי תרבות:
נבחר ע"י ועד מנהל האיגוד. משך כהונתו 3 שנים (קדנציה) מוגבל לשתי קדנציות.
תפקיד יו"ר האיגוד: מעבר להובלה בכלל הנושאים יוביל את תחום מדיניות וחקיקה בתחום התרבות בארץ.

2.4 סגן ומ"מ יו"א האיגוד ומזכיר האיגוד:
סגן ומ"מ יו"ר האיגוד יבחר מקרב חברי הועד מנהל.. מינויו של המזכיר יובא לאישור ועד מנהל האיגוד בהצבעה גלויה שתתקיים בישיבתו הראשונה של הועד, לאחר בחירתו.
תפקיד וסמכויות סגן ומ"מ יתואמו עם יו"ר האיגוד.

3.4 יו"ר ועדת הכספים / גזבר האיגוד:
יו"ר ועדת הכספים / גזבר האיגוד יבחר מקרב חברי הועד.. מינויו יאושר על ידי ועד מנהל האיגוד האיגוד בהצבעה גלויה, שתתקיים בישיבתו הראשונה של ועד מנהל האיגוד לאחר בחירתו.
תפקיד יו"ר ועדת הכספים / הגזבר האיגוד : ביצוע מדיניות ועד המנהל בתחום הכספי, הכנת תקציב שנתי, מעקב ובקרה, הגשת דוחות כספיים, קשר עם הנה"חש והגופים המממנים, אחריות על גביית דמי רשות ודמי חבר אישיים, וכיו"ב.

4.4 יו"ר ועדת השתלמות:
יו"ר ועדת השתלמות יבחר מקרב חברי ועד המנהל. מינויו של יו"ר ועדת השתלמויות יבוא לאישור ועד המנהל האיגוד בהצבעה גלויה.
תפקיד יו"ר ועדת השתלמות: ייזום וגיבוש תוכניות השתלמות, ארגון כנסים וימי עיון, פעילויות גיבוש וכיו"ב.

5.4 יו"ר ועדת מנגנון: יו"ר ועדת מנגנון יבחר מקרב חברי ועד המנהל. מינויו של יו"ר ועדת ההשתלמויות יבוא לאישור הועד בהצבעה גלויה.
תפקיד יו"ר ועדת המנגנון: קידום ופיתוח נושאים מקצועיים בתחום מעמד מנהל התרבות בשלטון המקומי וקביעת התבחינים לבחירת חבר האיגוד.

6.4 ועדת ביקורת:
יו"ר ועדת ביקורת וחברי ועדת ביקורת או הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה
אלה תפקידי ועדת ביקורת /או הגוף המבקר:
א. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה , לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה
ב. לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון.
ג. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והועד.
ד. להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה.
ה. לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי שלה ואת תשלומי השכר לרבות יעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.
ו. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה .
ז. להביא לפני ההנהלה והאסיפה הכללית את ממצאיה ומסקנותיה.


7.4 רואה החשבון והיועץ המשפטי:
יאושרו ע"י האסיפה הכללית השנתית, בהתאם למקובל בעמותות מסוג זה.

8.4 מנכ"ל האיגוד:
האיגוד יעסיק מנכ"ל, בכפיפות ליו"ר ובליווי צמוד של סגן יו"ר האיגוד. תנאי העסקתו ותנאי שכרו של המנכ"ל יגזרו בהתאם ליכולות התקציביות של האיגוד, בכפוף להוראות חוק העמותות, התש"ם – 1980 והתקנות שהותקנו מכוחו .
בחירתו של המנכ"ל תעשה ע"י הועד המנהל והיא תובא לאישור ועד מנהל האיגוד.

תפקיד המנכ"ל : לנהל את שגרת חיי האיגוד, מול חבריו וגופים קשורים, לבצע את מדיניות ועד המנהל, ומדיניות שאר גופי הארגון, בהתאם למפרט אשר ישמש כמאפיין עיקרי לבחירתו של המנכ"ל.


5. חברות באיגוד:
א. חבר/ה זכאי/ת להשתתף בפעילות האיגוד ולהינות משירותיה, בתנאי ששילם את דמי החבר ובתנאי שהרשות או התאגיד הקשור העבירו את התשלום השנתי לאיגוד.
ב. חבר/ה איגוד ישלם את דמי החבר האישיים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י הנהלת האיגוד.
ג. חבר/ה ימלא אחר תקנון האיגוד, החלטות והנחיות בעלי התפקידים המוסמכים.
ד. חברות באיגוד תפקע בפרישת החבר/ה ממנו, או בעקבות הפרת תנאי החברות באיגוד או עם סיום תפקידו כמנהל תרבות ע"פ ההגדרה בסעיף זה ותפקידו החדש אינו נכלל בהגדרת חבר איגוד.
ה. חברי איגוד שפרשו לגימלאות יוזמנו להשאר כחברים ולהשתתף בכל פעילויותיו.
ו. לא תופסק חברות באיגוד אלא לאחר שניתנה לחבר הזדמנות להשמיע את עמדתו/ה בפני נציגי הועד המנהל.
ז. בסוגיות שאינן מוסדרות במסגרת תקנון זה יחולו ההוראות המתאימות הקבועות בתקנון המצוי בחוק העמותות, התש"ם – 1980.להלן רשימת בעלי תפקידים המאושרים לחברות באיגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות:

1. ראש מנהל תרבות
2. סגן ראש מנהל תרבות
3. מנהל אגף תרבות
4. סגן מנהל אגף תרבות
5. מנהל אגף אירועים
6. סגן מנהל אגף אירועים
7. מנהל מחלקת תרבות
8. סגן מנהל מחלקת תרבות
9. רכז תרבות רשותי / מועצה אזורית/ מועצה מקומית
10. מנהל גוף/מוסד תרבות עירוני ובלבד שאינו מקבל תמיכה במסגרת מבחני התמיכה הקבועים של משרד התרבות.

הבהרה:
*הכוונה למנהלי מחלקות תרבות ואירועים כוללת את תחומי התרבות – מחול, אמנות פלסטית, תאטרון ( כגון מנהלי בימות נוער עירוני) ומוסיקה.
*מנהל התרבות הרשותי יהיה רשאי להגיש בקשה לוועדת המנגנון ולהמליץ על קבלת חברי איגוד להתקבל כחריג.

Print Friendly, PDF & Email