ו' אדר א תשפ"ב
07 פברואר 2022
5210-2099-2021-001257


לכבוד

מר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי
ראשי רשויות מקומיות
פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל
פורום מוסדות תרבות ערבית
פורום מתחם – מוסדות תרבות חרדיים מקצועיים
החברה למתנ"סים

שלום רב,

הנדון: כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילויות בתחום התרבות

בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020 ולתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), תשפ"א-2021 ,ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), תשפ"א-2021 (להלן – "התקנות"),

להלן הכללים החלים על פעילות בתחום התרבות החל מיום 7 לפברואר 2022 ועד ל-1 במרץ 2022:


1. עטיית מסכה:

א. ככלל ולמעט חריגים שנמנו בדין, חובה על מי ששוהה במקום סגור מחוץ למקום מגוריו לעטות מסיכה. כמו כן, חובת עטיית המסכה חלה גם על מי ששוהה בהתקהלות של למעלה מ-50 אנשים בשטח פתוח.
ב. הוראה זו אינה חלה על אדם המבצע פעילות ספורט.


2 .הפעלת מקום ציבורי או עסקי:

א. המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;
ב. המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום;
ג. אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית מסכה.
ד. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי ליישום הוראות אלה (ממונה קורונה).


3. פעילות תרבות בנוכחות קהל (הקרנת סרט, הצגת תיאטרון, קונצרט, הופעת מחול או מוסיקה, אירוע ספרותי וכד'), שאינה בהושבה בלבד, יכולה להיעשות רק בכפוף לתנאים הבאים:

א. הכניסה תותר רק למי שעונה על התנאים המפורטים בסעיף 4 להלן;
ב. חלה חובת עטיית מסכה במשך כל זמן הפעילות;
ג. מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק", כתנאי לכניסה למקום;
ד. המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום;
ה. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בכללים אלה;
ו. המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;
ז. המחזיק או המפעיל של המקום יתלה שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקומות בולטים לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, לרבות בכניסה אליו;
ח. אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית מסכה;


4 .בפעילויות המפורטות בסעיף 3 ניתן להכניס לקהל רק מי שעונה על אחד התנאים הבאים:

א. הציג אישור "תו ירוק" שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן החל מיום 2021.10.3; ב. הציג אישור שקיבל אדם ממשרד הבריאות על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל; ג. הציג אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977 ,כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה;
ד. הציג אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977 ,כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך" קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה;
ה. ה. הציג אישור על תשובה שלילית לבדיקת קורונה מיידית;
ו. הוא פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה;

יודגש כי המגבלות המפורטות בסעיפים 4-3 לעיל אינן חלות על מוזיאונים, ספריות ציבוריות, או פעילות תרבות הנעשית בהושבה בלבד.


 5 .עובד מוסד חינוך המיועד לקטינים לא ייכנס למוסד אלא באישור "תו ירוק" –
אם אינו מחלים או מחוסן או שקיבל אישור ממשרד הבריאות על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתקיים בישראל, עליו להציג למנהל המוסד או למי מטעמו אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד במסגרת תכנית "מגן חינוך", והכל בצירוף תעודה מזהה.

לעניין אדם מנוע חיסון – אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד בצירוף הצגת תעודה מזהה. למען הסר ספק, אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מהאמור בחקיקה, בתקנות, בצווים, בהנחיות משרד הבריאות שנקבעו לצורך המלחמה בנגיף הקורונה החדש או לפי כל דין, על שינוייהם מעת לעת.

בברכה,

רז פרויליך
המנהל הכללי

Print Friendly, PDF & Email
רישום משתמש חדש
*שדה חובה
מצב ההתחברות

התחברות / הרשמה

דילוג לתוכן